Повик за членови на [Советодавен одбор на Член 1]

Почитувани, согласно Статутот на Член 1 – Институт за глобални политики и право распишуваме повик за апликации за членови на Советодавниот одбор на организацијата.

Советодавниот одбор на Член 1 содржи најмалку 3 а најмногу 7 членови од редот на афирмирани стручни лица во областа на меѓународните односи и меѓународното право, а да не се членови на Здружението.

Мандатот на членовите на Советодавниот одбор на Член 1 трае 3 години со право на реизбор.

Доколку сте заинтересирани за оваа волонтерска позиција, пратете мејл со вашата апликација (составена од вашата кратка биографија и мотивациско писмо) на article1insitute@gmail.com не подоцна најдоцна до 1ви јуни 2020 година.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.