[Труд] МК Дипломатија: помеѓу професионализмот и политиката

Трудот „МК Дипломатија: помеѓу професионализмот и политиката“ е објавен во 2013 година, во 43-от број на публикацијата „Политичка мисла“ посветено на „надворешната политика и аспекти од меѓународната дипломатија“.

Целиот текст на трудот [10 страни] е достапен на овој линк: МК дипломатија

Автори на трудот се: Марија Мирчевска и Лазар Поп Иванов.

Трудот се фокусира на дебатата за методологијата на избор и регрутација на дипломатски претставници од рангот на амбасадори, каде е видлив судир помеѓу два концепта, и тоа: политичко наспроти професионално назначување. Трудот опфаќа преглед на развојот на критериумите за избор на амбасадори во македонските дипломатски претставништва.Се занимава и со утврдување на разликите во подготвеноста на амбасадорите да ги извршуваат дипломатските цели во зависност од нивниот принцип на регруатација. Трудот ја проучува меѓународната практика за назначување амбасадори и презентира различни ставови на стручната и политичката јавност во врска со законските промени во соодносот на политичка, односно професионална застапеност во процесот на назначување амбасадори. Целта на трудот е да покаже дека постапката што ја поминуваат дипломатите од кариера, со цел за стекнување на звањето амбасадор, ги зголемува шансите за професионално исполнување на целите на дипломатијата во надворешните односи.

Трудот е актуелен и денеска, бидејќи законската регулативa со која се регулира односот меѓу професионално и политички назначените дипломати е сеуште непромената.

Доколку сакате да прочитате повеќе трудови од публикацијата „Политичка мисла“ посветено на меѓународните односи линкот можете да го најдете тука

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.