[Визуелизација] Кој може да биде амбасадор на МКД?

Оваа визуелизација има за цел да го прикаже соодносот меѓу тн. политички и кариерни дипломати, според моменталниот закон за надворешни работи. Ние веруваме дека овој сооднос треба да се промени, новиот закон за надворешни работи треба да ја приоретизира професионалноста на дипломатската мрежа и соодветно да го промени соодносот во законската рамка.

Повеќе информации за проектот #МКДипломатија: кон професионална дипломатска мрежа во Македонија, во чии рамки е изработен инфографикот може да најдете на следниот линк:https://article1.mk/mkdiplomatija/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.