Документ за јавни политики, МКдипломатија

[Публикација] #МКДипломатија: кон професионална дипломатска мрежа

Документ за јавни политики

Издавач: Институт за глобални поликити и право ЧЛЕН 1 Скопје

Автори: Лазар Поп Иванов, Љупчо Стојковски, Марија Мирчевска, Стефан Ристовски

Преземете ја публикацијата #МКДипломатија: кон професионални дипломатска мрежа на следниов линк.

Проектот е финасиски поддржан од  програмата „Правна помош и поддршка за зајакнување на капцитетите за застапување и одржливост на граѓански организации“, имплементирана од Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница Штип и Коалицијата сите за правично судење, финансирана од Европска Унија.

 „Проектот се финансира од страна на Европската унија. Ставовите изразени во оваа колумна не ги одразуваат ставовите на Европската унија“ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.